English Version

关于赵明华老师“无线系统的微波与射频设计”班中关于考查方式的说明

发布时间:2017-12-01 来源: 552

选课同学:

    赵明华老师“无线系统的微波与射频设计”研究生课程班中选择“考查”的同学请注意,选择“考查”的

同学不参加考试。

    选择“考查”的同学以完成“综述报告”的形式进行考查。具体“考查”方式,请参见附件。                                                                   电子工程学院研究生科

                                                                        2017.12.1

无线系统的微波与射频设计_赵明华班_考查方式说明.rar