English Version

2016级《电子技术实验基础II》、《电路实验基础 II》考试通知

发布时间:2017-12-28 来源:教务科 1178


各位相关同学:


    2016级《电子技术实验基础II》、《电路实验基础 II》考试时间为18周星期二( 1月2日)-18周星期三( 1月3日),具体考试时间、地点请见附件。

    请同学们务必带上实验工具(万用表、面包板、连接导线等)、文具以及准考证在指定的考试时间和地点参加考试,否则视为无故缺考。


     证件不齐不能参加考试。

                                                      电子工程学院实验中心

                                                          2017年12月28日


附件:0bc051a8dd6c477409323ceba635f219.doc